facebook-page-view
Discută cu
medicul Fares
Mai multe produse
No products were found.
Publicat la: 2020-12-09
Vizualizari: 5465
Comentarii: 66

Regulamentul Oficial al Concursului
„Sărbătorim 300.000 de fani pe Facebook”

Perioada: 09.12.2020 –21.12.2020

Art. 1 - Organizatorii Concursului

(1) Concursul „Sărbătorim 300.000 de fani pe Facebook” denumit in continuare „Concurs”, este organizat si desfasurat de catre S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L., cu sediul în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, inregistrată sub nr. J20/467/2000, cod unic de inregistrare RO13271346, operator de date cu caracter personal nr 27002, denumită în cele ce urmează „Organizator”.
(2) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte in totalitate termenii si conditiile prezentului regulament al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”).
(3) Concursul poate inceta inainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forta majora sau a unor modificari legislative care ar putea influenta desfasurarea prezentului concurs, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a continua campania, după anunțarea prealabilă a publicului.
(4) Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibile pe pagina www.fares.ro fiind disponibil in mod public si gratuit oricarui participant, incepand cu data de 18.11.2020. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta și vor fi interpretate împreună cu acesta.
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora pe pagina oficiala fares.ro

Art. 2 -Dreptul de participare

(1) Concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in concurs, cu domiciliul sau resedinta in Romania (“Participantii”) si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
(2) Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(3) Nu pot participa la Concurs și nu vor putea primi premii: angajații organizatorului, angajații distribuitorului, soțul/soția sau rudele de gradul I ale acestora.
(4) Participarea la aceast concurs implica acordul expres si neechivoc, cunoasterea si acceptarea neconditionata a termenilor prezentului Regulament de catre toti Participantii la concurs.
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde orice act si/sau fapt care, in opinia sa rezonabila, este in masura sa inlature orice tentativa de frauda, dar fara a se limita la restrictionarea accesului de a participa la aceast concurs, anularea inscrierii in concurs a oricarei persoane care incearca sa fraudeze.

Art 3. Durata concursului si aria de desfasurare

(1) Concursul este organizat si desfasurat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament pe intreg teritoriul Romaniei. Concursul va incepe la data de 09.12.2020 ora 11:00 si se va incheia la data 21.12.2020 ora 23:59.
(2) Concursul este organizat si se desfasoara exclusiv online, pe pagina de Facebook Fares – (https://www.facebook.com/Fares1929/).
(3) In situatia in care Organizatorii decid oricand sa modifice durata concursului, acest fapt va fi adus in prealabil la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1 de mai sus.

Art. 4. Mecanismul Concursului

(a) Inscrierea:

Persoanele care participa la concurs trebuie:
–sa indeplineasca conditiile de participare, conform art. 2 al prezentului Regulament
–sa descrie printr-un comentariu la postarea dedicata concursului de pe pagina de Facebook Fares un obicei sănătos pe care îl urmeaza zi de zi.
– inscrierile multiple nu sunt premise, acestea pot duce la anularea participarii in cazul Concursului
– sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament.

(b) Desemnarea castigatorilor

Procedura desemnarii castigatorilor si atribuirea premiilor se va desfasura dupa cum urmeaza:
Prin tragere la sorti (electronic: https://commentpicker.com/), in urma careia se vor acorda cinci premii, constand in:
5 x premii ce constau în:

5 x produse Fares (Biosept Forte capsule moi, Plantusin Forte sirop, Biomicin Forte capsule moi, Distonoplant capsule-60 buc, Biosept gel de mâini, Biosept roll-on nazal, Ceai de iarnă, Ceai de mușețel și Ceai de fructe de pădure, câte o bucată din fiecare produs menționat/ per premiu).
5 x - Tensiometru electronic de brat Omron M7 Intelli IT, Bluetooth, 0-299mmHg, 40-180 bp, Alb + adaptor
5 x - Cantar compozitie corporala Omron HBF-511B-E, 150kg, 4 utilizatori, 6 functii, Bleumarine
5 x - Pachet Omron: Aparat aerosoli MicroAIR U100 cu Termometru ultrasunete + GT522
5 x - Pachet glucometru PalmLab fara calibrare + 25 ace + 225 teste
5 x - Pulsoximetru masurare nivel saturatie oxigen sange + puls, copii si adulti

Extragerea va avea loc in data de 22.12.2020.

(c) Validarea castigurilor
Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va proceda la validarea premiilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilorin concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un participantsa poata fi validat drept castigator al concursului este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
– Participantul are dreptul de a se inscrie in concurs, potrivit prevederilor Art. 2 de mai sus;
– Inscrierea sa se realizeze conform Art. 4.1 de mai sus;
Respectarea tuturor conditiilor de inscriere exact asa cum sunt mentionate in prezentul regulament;
– Lista cu participantii desemnati castigatori va fi publicata pe pagina de Facebook a Organizatorului, printr-un comentariu la postarea concursului.
Ulterior, castigatorii trebuie sa trimita, in termen de 5 zile lucratoare, un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului cu urmatoarele informatii necesare livrarii premiilor:

Mentiune: sunt castigator al concursului „Sărbătorim 300.000 de fani pe Facebook!”
Nume complet: Nume, Prenume
Adresa completa: Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Apartament, Oras/Sat, Judet
Numar telefon

In cazul in care castigatorul nu va raspunde in termen de 5 zile lucratoare de la momentul in care au fost afisata lista castigatorilor sau datele furnaizate de acesta au fost incomplete, acesta poate fi invalidat, iar premiul poate fi oferit mai departe unei rezerve.

(d) Intrarea in posesia premiilor

Premiile, oferite prin tragere la sorti, vor fi expediate castigatorilor prin curierat cu confirmare de primire in maxim 10 zile lucratoare de la data furnizarii de catre acestia a datelor necesare livrarii. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizatenu atrage raspunderea Organizatorului sau împuternicitului, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

(e) Premii

In cadrul acestui concurs vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 4, punctul b – 5 premii, a caror valoare totala este 8812.26 RON, fără TVA.
Niciunul dintre premiile acestui concurs nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia, cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.
Premiile neacordate vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Art. 5. –Taxe si impozite

Premiile cu valoare de peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut, declarant si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

Art. 6. Litigii si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Participanti, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Art.7. Angajamente, Confidentialitatea Datelor

(1) Prin inscrierea in concurs, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.
(2) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 2016/679 privind Protectia Persoanelor Fizice in ceea ce priveste Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, precum si orice alte dispozitii referitoare la protectia datelor cu caracter personal. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 aprezentului Regulament.

Art. 8. Responsabilitate

(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.
(2) Organizatorul si partile implicate in acest Concurs nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
(3) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre participant (intrerupereasursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
(4) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante necesare pentru livrarea premiilor (numele, prenumele, adresa completa si numarul de telefon mobil).
(5) Organizatorul si partile implicate in aceasta Concurs nu isi asuma raspunderea pentru participantii care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a concursului.

Art. 9. Incetarea / Intreruperea concursului. Forta majora

(1) Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie, pune pe acesta din urma, in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
(2) Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzice total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire vafi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 alin. 2 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului
“Sărbătorim 300.000 de fani pe Facebook”

-Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L., avand sediul social în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, inregistrată sub nr. J20/467/2000, cod unic de inregistrare RO13271346, operator de date cu caracter personal nr 27002 (denumita in continuare „Operatorul”).
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: [email protected]

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
· nume;
· prenume;
· numar de telefon;
· adresa de livrare.

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in vederea:
(i) organizarii si desfasurarii Concursului;
(ii) desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;
(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului;

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor, Subimputernicitilor ai Operatorului S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L si Firmei de curierat, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Concursului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Concurs.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Desemnarea castigatorilor Concursului se va face atat prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal cat si prin interventie umana, reprezentata de juriul imputernicit pentru desemnarea castigatorului marelui premiu.Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail [email protected].

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fiprelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, operata de catre Imputernicit, in scopulparticiparii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi anuntata, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost instiintati cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi
Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Fares Separator Left
Fares Separator
Fares Separator Right
Comentarii

Hey, dimineața îmi fac un ceai “Vigoare(măceșe ghimbir)” iar pentru cel mic in perioada asta “ceai de iarna” care este super aromat și ne parfumează toată casa și servim masa?.

Gabriela Hincu
22 Decembrie 2020

Vă mulțumesc frumos că ne dati cele mai bune ceaiuri. Le ador . O rază de soare si veselie pentru fiecare zi

Teișanu Florentina Anca
18 Decembrie 2020

Dimineata, am inlocuit cafeaua cu un ceai cald cu lamaie. Seara, un ceai antistres. Incercam trei mese si doua gustari, pe zi (nu prea reusim...)

Marina Cristea
18 Decembrie 2020

Eu și familia mea am luat Biosept și în cazuri mai grave Biomicin pentru răceala. De 10 ani nu am luat antibiotice folosind aceste produse.
Mai consumăm "Vitaminizant
cu cantină și macese" si ceaiuri.
Multumim Fares !

Marcu Mirela
18 Decembrie 2020

Doar ceaiuri de la Fares folosesc sunt foarte bune in orice anotimp

Craciun
17 Decembrie 2020

Suntem mari iubitori de ceai Fares. Eu si fetita, dimineata, avem intalnire in bucatarie la un ceai de fructe de padure cu miere si lamaie.Este nelipsit ceaiul de la Fares din casa noastra!

Nastase Maria
17 Decembrie 2020

Buna ziua din momentul când am descoperit ceaiurile Fares alt produs nu mai folosim ,fiecare avem câte unul preferat eu cel de 7 plante ,fiul cel de fragute cu vitamina C,sunteți cei mai buni va dorim multă sănătate sa puteți sa ne bucurați in continuare cu produsele cele mai buna va multumim???

Glodean Mihaela
16 Decembrie 2020

Dimineata perfecta incepe cu un ceai si o atutudine pozitiva. Asta iti asigura o stare de bn intreaga zi.

Bentea Mirela
16 Decembrie 2020

Sunt consumatoare de ceaiuri Fares de cand ma stiu. Sa le insir aici, sunt prea multe. De 10 ani folosessc GLICOSTAT pentru diabet si reusesc sa tin diabetul in frau fara sa mai consum alte medicamenta. La inceput se numea INSUVEC.Folosesc uleiuri, Uleiul TI TREE nu imi lipseste din casa. Ceaiul Fares de lavanda este singurul care iti da o stare de liniste, sertarul meu cu ceaiuri este reprezentat de ceaiuri de la Fares. Am siguranta ca sunt culese si uscate in conditii care imi dau siguranta. Cand recomand la cineva un ceai fac mentiunea: "Cauta-l la Fares, sunt cei mai buni". GLICOSTAT am trimis si in America.

Vizitiu Ligia
16 Decembrie 2020

În fiecare dimineață beau ceaiul de mentă de la fares,îndulcit cu miere polifloră! Un izvor de sănătate!

OLĂRIȚĂ VIOLETA ELENA
16 Decembrie 2020

Dimineața, savurez unul din aromatele ceaiuri de la Fares, apoi pentru starea mea de bine iau o capsula de sunătoare tot de la Fares, fac mișcare atât cât pot și multă voie buna!

Niculicioiu Elena
15 Decembrie 2020

in fiecare dimineata beau ceaiuri de la Fares cu lamaie si ghimbir,si fac miscare,merg cat mai mult pe jos

GHIORGHITA MARIA
15 Decembrie 2020

In toata perioada de iarna luam toata familia Crom,seliniu,zinc de la FARES.

ANDRIES MARIA
15 Decembrie 2020

Baiatul meu are 5 ani si a crescut cu ceaiurile Fares. Imi spune ca asteapta acadelele Fares pentru gat. De asemenea produsele Biosept sunt nelipsite din casa noastra si ne punem toti increderea in ele mai ales in aceasta perioada. Multumim.

Roman Manuela
15 Decembrie 2020

In fiecare dimineață beau apă cu lămâie, și pe parcursul zilei cel puțin 4 ceaiuri, printre preferatele mele cel de ghimbir, mentă cimbrișor, merișoare și afine.

Lazăr Mirela Elena
15 Decembrie 2020

Produsele de la Fares sunt nelipsite din casa noastră!

Radu
15 Decembrie 2020

Cele mai bune si sănătoase ceaiuri sunt cele de la Fares.Dimineata ne asigurăm energia cu cite un ceai.

Pupaza roșu Valerica
15 Decembrie 2020

În fiecare dimineață beau un pahar cu apă stătută pe stomacul gol!

Barlas Iustinian Ludovic
14 Decembrie 2020

Am tot intrebat in dreapta si stanga ce se poate face contra degenerescentei maculare. In urma sfaturilor primite beau ceai de afine, si coacaze iar pentru digestiei beau ceai digestiv, toate de Fares !

Mihaela
14 Decembrie 2020

Sunt fan produselor FARES ,MISCARE HIDRATARE SI O ALIMENTATIE SANATOASA.

SULTANA TODICA
14 Decembrie 2020

In fiecare dimineata beau ceaiuri Fares si fac mișcare.

Moga
14 Decembrie 2020

Eu si familia mea bem ceaiuri de la fares in fiecare dimineata si seara indulcit cu miere de albine .De preferinta sunt musetel,tei si menta.

Nedelcu
14 Decembrie 2020

zilnic beau ceai pentru tensiune si diabet, fac miscare si manac fara carbohidrati si zahar

Luca Aurica
14 Decembrie 2020

2 pahare cu apă la interval de 30 de minute, dimineața.

Luminița Cocoș
14 Decembrie 2020

Buna...
Beau ceai în fiecare zi...
De diferite feluri
Copii adora ceaiurile cu fructe de pădure,zmeura cu miere,cel cu goji și fructe de pădure

Chioibasu Ana
14 Decembrie 2020

Obisnuiesc zilnic să beau apa cu lamiie în fiecare dimineață,0,5l, o masa pe zi reprezintă un simti din ; mare, felină, morcov, afine de pădure și armonia, amestecat cu chefuri. Iar din obișnuință, mereu am în care biomicin, biosept. Multumesc pt ocazia de a participa la acest concurs.

Cornelia frentescu
14 Decembrie 2020

Eu in fiecare dimi esta beau ceai de Hapciu stare de bine,iar după masa ceai cu fructe de pādure.Dacă copii nu se simt bine le dau băutură de Hapciu,care le fac bine!

Fodor Margareta
13 Decembrie 2020

In fiecare dimineata beau ceai cu lamaie si ghimbir! Minunat in orice moment al zilei!

Ghita Adriana
13 Decembrie 2020

In fiecate zi beau ceai cu lamaie si ghimbir! Este minunat in orice moment al zilei!

Ghita Adriana
13 Decembrie 2020

Consum cel putin 2L de apa in ficare zi

Cucos Andrei
13 Decembrie 2020

Minunatele siropuri biosept.... capsulele biosept, ceaiurile...

Cristina Ardeleanu
13 Decembrie 2020

Dimineața la prima oră iau câte o linguriță de plen,seara nu servim masa după ora 18 si obligatoriu servim câte o cană de ceai anghinare și armurariu

Ganea Adrian
12 Decembrie 2020

Produse Fares /ceaiuri capsule imunitate copil ☺️?#thebest

Mihalache Georgiana
12 Decembrie 2020

Un obicei sanatos pe care il urmez in fiecare zi,de cand ma stiu,e faptul ca cosum minim 2 litri de lichide pe zi ,incepand de dimineata cu un pahar de apa pe stomacul gol si continuand cu consumul de lichide pe parcursul intregii zile :ceaiuri marca FARES,ciorba cu legume BIO si bineinteles apa.

MANITIU ELENA - LILIANA
12 Decembrie 2020

Bună ziua. În fiecare zi consum ceaiul de sanzaiene, folosesc produse Biosept la răceală, mănânc zilnic fructe și legume.

Oros Angela
12 Decembrie 2020

Bună ziua! Eu imi întăresc imunitatea cu ceaiuri fares și vit c cpr fares

Draghici Claudia
11 Decembrie 2020

Beau zilnic ceaiuri de plante, consum produse apicole, fructe si legume de sezon

Onofrei Nicoleta
11 Decembrie 2020

Beau ceai din plante,consum produse apicole, mănânc fructe și legume de sezon și merg mult pe jos

Onofrei Nicoleta
11 Decembrie 2020

Un ceai de fructe de padure e un ajutor pentru a incepe o noua zi.Savurand aroma si gustul poti sa asiguri energia de care ai nevoie mai bine decat cu o cafea.

Matias Ana Maria
11 Decembrie 2020

In fiecare dimineata bea suc de fructe,in timpul zilei mă hidratez cu ceaiuri(de la Fares,bineinteles)si miscare cât mai multă.

Petrovai Mariana
11 Decembrie 2020

Pur si simplu am nevoie!

Malmare Emil Mihail
11 Decembrie 2020

În fiecare zi fac mișcare și consum miere cu câțiva,sperând că o sa-mi crească imunitatea și să trecem cu bine această perioadă grea pentru omenire.

Raducanescu Lucica
10 Decembrie 2020

Eu cred ca cel mai sanatos obicei este miscarea. Sedentarismul a devenit un factor nociv in vietile noastre, asa ca putina miscare nu strica nimanui. In primul rand, sportul, miscarea ne oxigeneaza creerul, ne relaxeaza si ne scoate din monotonie. In al doilea rand, miscarea ne mentine tineri, vioi si, de ce sa nu recunoastem, cu mai putine kg in minus. In concluzie, faci miscare esti sanatos si arati bine.

Aura Voicu
10 Decembrie 2020

In totdeauna am preferat sa folosesc tratamente naturiste folosesc ceaiurile de la Darea cu mult drag

Pop zoltan
10 Decembrie 2020

Primul lucru pe care il fac in fiecare dimineta este sa beau un pahar de apa pe stomacul gol. Beau ceai zi de zi ca sa ma incalzesc la servici si merg pe jos 2 statii de autobuz , mananc fructe zi de zi si legume.

Liliana Neg Popescu
10 Decembrie 2020

Buna ziua consumam ceai din fructe de pădure și ceaiul Hapciu, sărbători cu bine

Stanciu Cristina
10 Decembrie 2020

Consum ceaiuri și suplimente pentru imunitate, toate de la Fares!

Suditu Lidia
10 Decembrie 2020

În fiecare zi fac mișcare cu copii și beau o cana de ceai cu miere și lămâie,consumam fructe și legume în fiecare zi .

Rad Alexandra Stefana
10 Decembrie 2020

Buna ziua. Eu și familia mea preferăm ceaiurile de fructe Fares, precum și capsulele Biosept. Multă mișcare și hidratare.

Stoian Rodica
10 Decembrie 2020

Buna ziua! Sunt foarte multumita de produsele Fares. Nu exista raceala fara Biosept si Plantusin, si nici sarbatori fara ceaiurile dumneavoastra.
Sanatate din inima !?

Munteanu Nicoleta
10 Decembrie 2020

Consumam destul des, in special iarna ceaiul Hapciu Stare De Bine.

Buda Claudia Elena
10 Decembrie 2020

Buna ziua! Va multumim pentru interesul acordat concursului nostru si pentru comentariile trimise! Va reamintim ca acest concurs este organizat si se desfasoara exclusiv pe pagina de Facebook Fares (https://www.facebook.com/Fares1929/). Mult succes!

admin
10 Decembrie 2020

Un pahar de suc proaspăt în fiecare zi!

Palcse Sidonia
10 Decembrie 2020

Un obicei sanatos in fiecare zi un fruct, cel putin 2 litri apa, miscare.

AUREL MOCANU
9 Decembrie 2020

Obicei sănătos:mișcare, hidratarea și folosesc produse Fares.

Ion Elisabeta
9 Decembrie 2020

Consum ceaiuri și suplimente pentru imunitate, toate de la Fares! ❤️

Dinu Elena Andreea
9 Decembrie 2020

Nu las nici o zi sa treaca fara a invata ceva nou si folositor si sa impartasesc si altor persoane noile cunostinte dobandite.

Pascal Victor
9 Decembrie 2020

In fiecare dimineata beau un pahar cu apa pe stomacul gol. Iar dupăamiaza fac o plimbare de o oră .

Gabriela Neagu
9 Decembrie 2020

Încercăm să consumăm cât mai multe legume, și fructe pentru a ne menține imunitatea. noi folosim produsele de la Fares sunt cele.mai bune pe bază de plante Naturale .

Vaș Cristina
9 Decembrie 2020

Consum ceai imunitate si produsul cu 7 ciuperci,vermigal forte ,foarte mulțumit.

Stoica
9 Decembrie 2020

Dacă acum în perioada aceasta trăim în fiecare zi cu teama de a nu ne infecta cu acest dusman invizibil ei bine și eu am aceasta teama în fiecare zi însă eu am încrederea ca pana acum am depășit toate așteptările mele și chiar și a dușmanului pacalindul pana acum cu un cocktail magic realizat din produsele Fares.....
În fiecare zi sau seara când ma întorc de la servici îmi beau acest cocktail format din ceaiul de cimbru, hapciu-eliminarea disconfortului respirator, imunitate, salvie, soc, echinacea, macese și plantusin, iar adjuvant când este nevoie comprimatele de hapciu și biomicin forte.
Pentru mine ca persoana unica are un efect magic și am făcut un scut de protecție benefic și pana în momentul de fata sunt bine.
Mulțumesc Fares pt ca existi în viețile noastre și ne poți apară cu produsele tale magice și foarte variate.
Știm cum sunt realizate, culese și ca specialiștii dumneavoastră se dedica trup și suflet pentru a realiza aceste magii benefice.
Sărbători binecuvântate!

Ursache Raluca Mihaela
9 Decembrie 2020

Eu in fiecare zi fac aproximativ miscare 30 min pe zi si beau cana cu ceai de fructe fierbinte.

Nechita Gabriela Andreea
9 Decembrie 2020

Pentru întărirea imunități in fiecare dimineață consum o linguriță de cătină amestecată cu miere de albine.

Gorbanescu Elena
9 Decembrie 2020

In fiecare zi beau ceai cu lamaie si miere

Fekete Dalma Tunde
9 Decembrie 2020

Sunt câștigător al concursului Sărbătorim 300.000 de fani pe facebook

Raspuns Fares: Buna ziua! Concursul se desfasoara exclusiv pe pagina noastra de Facebook, iar perioada de desfasurare este 09.12.2020 – 21.12.2020. Pe pagina noastra vor fi afisati si castigatorii. Mult succes!
Moldovan Gabriel Alexandru
9 Decembrie 2020
ADAUGĂ COMENTARIU
Leave a Reply

Brandurile Fares

Consimțământ pentru cookie-uri