facebook-page-view
Mai multe produse
No products were found.
Fares Separator Left
Fares Separator
Fares Separator Right

Regulamentul Oficial al Concursului

„Giveaway Instagram”

Perioada: 12.04.2023 – 17.04.2023

 

Art. 1. Organizatorii Concursului

(1) Concursul „Giveaway Instagram” denumit in continuare „Concurs”, este organizat si desfasurat de catre S.C. FARES BIOVITAL ON LINE S.R.L., cu sediul in Orastie, Jud. Hunedoara, str. Plantelor nr. 50, înregistrata la Reg. Comertului sub nr. J20/1737/27.11.2007, cod unic de înregistrare RO22820320,  denumită în cele ce urmează „Organizator”,

(2) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte in totalitate termenii si conditiile prezentului regulament al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”).

(3) Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau a unor modificari legislative care ar putea influenta desfasurarea prezentului concurs, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

(4) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibile pe pagina www.fares.ro, fiind disponibil in mod public si gratuit oricarui participant, incepand cu data de 10.02.2023. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta si vor fi interpretate impreuna cu acesta.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora pe pagina oficiala fares.ro

 

Art. 2. Dreptul de participare

 

(1) Concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in concurs, cu domiciliul sau resedinta in Romania (“Participantii”) si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

(2) Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(3) Nu pot participa la Concurs si nu vor putea primi premii: angajatii organizatorului, angajatii distribuitorului, sotul/sotia sau rudele de gradul I ale acestora.

(4) Participarea la aceast concurs implica acordul expres si neechivoc, cunoasterea si acceptarea neconditionata a termenilor prezentului Regulament de catre toti Participantii la concurs.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde orice act si/sau fapt care, in opinia sa rezonabila, este in masura sa inlature orice tentativa de frauda, dar fara a se limita la restrictionarea accesului de a participa la aceast concurs, anularea inscrierii in concurs a oricarei persoane care incearca sa fraudeze.

 

Art. 3. Durata concursului si aria de desfasurare

 

(1) Concursul este organizat si desfasurat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament pe intreg teritoriul Romaniei. Concursul va incepe la data de 12.04.2023, ora 10:00, si se va incheia în data de 17.04.2023, ora 23:59.

(2) Concursul este organizat si se desfasoara exclusiv online pe pagina de Instagram Fares – (https://www.instagram.com/fares_orastie/).

(3) In situatia in care Organizatorii decid oricand sa modifice durata concursului, acest fapt va fi adus in prealabil la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1 de mai sus.

 

Art. 4. Mecanismul Concursului

 1. a) Inscrierea:

Persoanele care participa la concurs trebuie:

 • sa indeplineasca conditiile de participare, conform art. 2 al prezentului Regulament;
 • sa indeplineasca cerintele mentionate in postarea din 12.04.2023 pe pagina de Instagram a organizatorului;
 • inscrierile multiple sunt premise, daca se eticheteaza prieteni diferiti la fiecare comentariu;
 • sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament.

 

Important:

In ceea ce priveste participantii concursului, vor fi descalificate conturile care:

 • nu au poza de profil/nu au poza personala de profil
 • nu au postari pe profil/nu au activitate recenta
 • conturile trebuie sa fie active/reale si publice
 • de asemenea, persoanele etichetate/mentionate in comentarii de catre participant, trebuie sa aiba conturi reale, active.

In cazul in care conditiile nu vor fi respectate, castigatorul va fi descalificat si se va relua extragerea.

Concursul este valabil doar pe teritoriul Romaniei si nu este asociat cu Instagram.

 

(b) Desemnarea castigatorilor

Procedura desemnarii castigatorului si atribuirea premiilor se va desfasura dupa cum urmeaza:

Prin tragere la sorti (electronic: https://commentpicker.com/), in urma careia se vor acorda 3 (trei) premii, constand in Biosept Plus comprimate de supt și un suport pentru torturi, astfel:

 

3 premii compuse din:

 • Biosept Plus comprimate de supt
 • Suport pentru torturi

Extragerea va avea loc in data de 18.04.2023.

 

(c) Validarea castigurilor

Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va proceda la validarea premiilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilor in concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al concursului este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

 • Participantul are dreptul de a se inscrie in concurs, potrivit prevederilor Art. 2 de mai sus;
 • Inscrierea sa se realizeze conform Art. 4. (b) de mai sus;
 • Respectarea tuturor conditiilor de inscriere exact asa cum sunt mentionate in prezentul regulament;
 • Lista cu participantii desemnati castigatori va fi publicata pe pagina de Instagram a Organizatorului, printr-un comentariu la postarea concursului si un story public.

Ulterior, castigatorii trebuie sa trimita, in termen de 5 zile lucratoare, un mesaj privat pe pagina de Instagram a Organizatorului cu urmatoarele informatii necesare livrarii premiilor:

 • Mentiune: sunt castigator al concursului „Giveaway Instagram”
 • Nume complet: Nume, Prenume
 • Adresa completa: Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Apartament, Oras/Sat, Judet, Cod postal
 • Numar telefon

In cazul in care castigatorul nu va raspunde in termen de 5 zile lucratoare de la momentul in care a fost afisata lista castigatorilor sau datele furnizate de acesta au fost incomplete, poate fi invalidat, iar premiul poate fi oferit mai departe unei rezerve.

 

(d) Intrarea in posesia premiilor

Premiile, oferite prin tragere la sorti, vor fi expediate castigatorilor prin curierat cu confirmare de primire in maxim 10 zile lucratoare de la data furnizarii de catre acestia a datelor necesare livrarii. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate nu atrage raspunderea Organizatorului sau împuternicitului, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

(e) Premii

In cadrul acestui concurs vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 4, punctul b – 3 premii, a caror valoare totala este 390,9 lei fara TVA.

Niciunul dintre premiile acestui concurs nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia, cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

 

Premiile neacordate vor ramane la dispozitia Organizatorului.

 

Art. 5. Taxe si impozite

Premiile cu valoare de peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut, declarant si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

 

Art. 6. Litigii si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Participanti, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii

 

Art.7. Angajamente, Confidentialitatea Datelor

(1) Prin inscrierea in concurs, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

(2) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 2016/679 privind Protectia Persoanelor Fizice in ceea ce priveste Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, precum si orice alte dispozitii referitoare la protectia datelor cu caracter personal. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 aprezentului Regulament.

 

Art. 8. Responsabilitate

(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(2) Organizatorul si partile implicate in acest Concurs nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

(3) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).

(4) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante necesare pentru livrarea premiilor (numele, prenumele, adresa completa si numarul de telefon mobil).

(5) Organizatorul si partile implicate in aceasta Concurs nu isi asuma raspunderea pentru participantii care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a concursului

 

Art. 9. Incetarea/Intreruperea concursului. Forta majora

(1) Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie, pune pe acesta din urma, in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

(2) Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzice total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 alin. 2 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului Giveaway Instagram”

 • Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –
CINE SUNTEM ȘI  CUM NE PUTEȚI CONTACTA Operator S.C. FARES BIOVITAL ON LINE S.R.L. cu sediul în Orăștie str. Plantelor nr. 50, jud Hunedoara, telefon 0377 101 444,   e-mail  [email protected].

Datele de contact al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal: [email protected]

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII

 

Prelucrăm datele cu caracter personal ale participanților (numele, prenumele, denumirea contului de Instagram, fotografia și alte date menționate voluntar în cadrul comentariului postat pe pagina de socializare) în scopul organizării si desfășurării concursului,  desemnării, contactării si validării câștigătorilor, iar în cazul celui din urmă, în plus, avem nevoie de numele și prenumele,  numărul de telefon,  adresa de livrare și semnătura pentru livrarea premiului. Temeiul juridic al acestor prelucrări este executarea contractului, reprezentat de Regulamentul concursului, art. (6 al. (1) litera b) din GDPR[1]).

Vom prelucra datele cu caracter personal în scopul realizării intereselor noastre legitime de a verifica respectarea condițiilor de participare la concurs, pentru a demonstra corectitudinea procesului de tragere la sorți și validare a câștigătorului, precum și pentru a ne evalua performanțele în segmentul promovării produselor naturiste, temeiul juridic al acestor prelucrări fiind art. 6 al. (1) litera f) din GDPR.

CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ Datele din postările participanților vor fi divulgate în spațiul public prin intermediul contului de Instagram (https://www.instagram.com/fares_orastie/) și vor fi transmise operatorului site-ului https://commentpicker.com  pentru tragerea la sorți, iar datele câștigătorilor vor fi publicate pe contul de Instagram și transmise furnizorului de servicii de curierat în vederea livrării premiilor.

De asemenea, datele pot fi transmise partenerilor noștri[2] pentru realizarea unor activități conexe operațiunilor de desfășurare a concursului, autorităților publice, pentru respectarea unor obligații legale sau autorităților judiciare atunci când sunt necesare pentru apărarea unor interese legitime ale societății noastre

Nu transferăm aceste date în afara țării sau a Spațiului Economic European(SEE)

CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE Datele cu caracter personal din comentariile participanților și de identificare a câștigătorilor vor fi postate pe pagina de Instagram atât timp cât aceasta este activă, iar cele privind desemnarea și validarea câștigătorilor vor fi stocate la nivelul societății o perioadă de 60 de zile de la data încheierii concursului, această durată putând fi prelungită în cazul existenței unor reclamații sau litigii în legătură cu organizarea și derularea acestuia.

În cazul câștigătorilor, vom păstra datele privind transmiterea premiilor pentru o perioadă de  10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar al anului în care a fost predat premiul.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ Conform art. 12-22 din GDPR beneficiați de următoarele drepturi:

a)   Informare și acces la date cu caracter personal;

b)  Rectificarea și ștergerea datelor cu caracter personal;

c)   Dreptul la restricționarea prelucrării;

d)  Dreptul la portabilitatea datelor;

e)  Dreptul la opoziție;

f)   Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând formularul special destinat de pe site-ul acesteia www.dataprotection.ro

OBLIGAȚIA DE A FURNIZA DATELE Furnizarea datelor cu caracter personal este o obligatorie pentru a participa la concurs, desemnarea și validarea câștigătorilor și transmiterea premiului, în condițiile descrise în regulamentul acestuia,  iar refuzul de a le pune la dispoziție va determina descalificarea dumneavoastră sau imposibilitatea livrării premiului.

 

 

S.C. FARES BIOVITAL ON LINE S.R.L

 

ADMINISTRATOR

 

 1. LAURA LISMAN

[1]      Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

[2] SC LABORATOARELE FARES BIOVITAL SRL, SC FARES TRADING SRL, SC FARES DRINKS SRL, SC FARES SA

Brandurile Fares

Consimțământ pentru cookie-uri