×
x
RĂMÂI CONECTAT!
Lasă-ne adresa de mail şi află noutaţile Fares!

Regulamentul Oficial al Concursului 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului

Regulamentul Oficial al Concursului

„1 iunie, Ziua Internațională a Copilului”

Perioada: 01.06.2020 –15.06.2020

Art. 1 -Organizatorii Concursului
(1) Concursul „1 iunie, Ziua Internațională a Copilului” denumit in continuare „Concurs”, este organizat si desfasurat de catre S.C. LABORATOARELE FARES BIOVITAL S.R.L., cu sediul în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, inregistrată sub nr. J20/467/2000, cod unic de inregistrare RO13271346, operator de date cu caracter personal nr 27002, denumită în cele ce urmează „Organizator”

(2) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte in totalitate termenii si conditiile prezentului regulament al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”).

(3) Concursul poate inceta inainte de termennumai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forta majorasau a unor modificari legislative care ar putea influenta desfasurarea prezentului concurs, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a continua campania, după anunțarea prealabilă a publicului.

(4)Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibile pe pagina www.fares.ro fiind disponibil in mod public si gratuit oricarui participant, incepand cu data de 01.06.2020. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta și vor fi interpretate împreună cu acesta.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora pe pagina oficiala fares.ro

Art. 2 -Dreptul de participare

(1)Concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in concurs, cu domiciliul sau resedinta in Romania (“Participantii”) si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

(2)Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(3) Nu pot participa la Concurs și nu vor putea primi premii: angajații organizatorului, angajații distribuitorului, soțul/soția sau rudele de gradul I ale acestora.

(4) Participarea la aceast concurs implica acordul expres si neechivoc, cunoasterea si acceptarea neconditionata a termenilor prezentului Regulament de catre toti Participantii la concurs.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde orice act si/sau fapt care, in opinia sa rezonabila, este in masura sa inlature orice tentativa de frauda, dar fara a se limita la restrictionarea accesului de a participa la aceast concurs, anularea inscrierii in concurs a oricarei persoane care incearca sa fraudeze.

Art 3. Durata concursului si aria de desfasurare

(1) Concursul este organizat si desfasurat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament pe intreg teritoriul Romaniei. Concursul va incepe la data de 01.06.2020 ora 00:00 si se va incheia la data 15.06.2020 ora 23:59

(2) Concursul este organizat si se desfasoara exclusiv online, pe pagina Facebook Fares Romania https://www.facebook.com/Fares1929/.

(3) In situatia in care Organizatorii decid oricand sa modifice durata concursului, acest fapt va fi adus in prealabil la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1 de mai sus.

Art. 4. Mecanismul Concursului

(a) Inscrierea:
Persoanele care participa la concurs trebuie:

– sa indeplineasca conditiile de participare, conform art. 2 al prezentului Regulament
– sa publice intr-un comentariu pe pagina postarii dedicate Concursului https://www.facebook.com/385868501454447/posts/4162690760438850/ o fotografie cu un desen realizat de un copil cu varsta intre 2 si 14 ani
– inscrierile multiple pot duce la anularea participarii in cazul Concursului
– sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament

(b)Desemnarea castigatorilor

Procedura desemnarii castigatorilor si atribuirea premiilor se va desfasura dupa cum urmeaza: Prin tragere la sorti (electronic: random.org) in urma careia se vor acorda 3 (trei) premii, constand in:

Premiul 1: un Leagan portabil Bright Starts Cozy Kingdom, un Marsupiu Lorelli Weekend, un scaun auto pentru copii Bertoni Concord , o Enciclopedia micilor curiosi și un Ceai mai Drag pentru copii;
Premiul 2: un Marsupiu Lorelli Weekend,, o Enciclopedia micilor curiosi și un Ceai mai Drag pentru copii;
Premiul 3: o Enciclopedia micilor curiosi și un un Ceai mai Drag pentru copii;

Extragerea va avea loc in data de 19.06.2020.

(c)Validarea castigurilor

Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va proceda la validarea premiilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilorin concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Astfel, pentru ca un participantsa poata fi validat drept castigator al concursului este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
– Participantulare dreptul de a se inscrie in concurs, potrivit prevederilor Art. 2 de mai sus;
– Inscrierea sa se realizeze conform Art. 4.1 de mai sus;Respectarea tuturor conditiilor de inscriere exact asa cum sunt mentionate in prezentul regulament;
– Lista cu participantii desemnati castigatori va fi publicata pe pagina www.fares.rosi pe pagina de Facebook a Organizatorului intr-un Facebook Note, iar organizatorul va posta si un comentariu la postarea concursului, anuntand participantii ca a fost postata lista cu castigatorii si furnizand linkul catre aceasta. Acest demers va fi realizat in termen de max. 10 zile de cand s-a terminat inscrierea.

Ulterior, castigatorii trebuie sa trimita, in termen de 5 zile lucratoare, un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului cu urmatoarele informatii necesare livrarii premiilor:

– Mentiune: “sunt castigator la concursul “Toamna se culeg premiile Fares”
– Nume complet: Nume, Prenume
– Adresa completa: Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Apartament, Oras/Sat, Judet
– Numar telefon

In cazul in care castigatorul nu va raspunde in termen de 5 zile lucratoare de la momentul in care au fost afisata lista castigatorilor sau datele furnaizate de acesta au fost incomplete, acesta poate fi invalidat, iar premiul poate fi oferit mai departe unei rezerve.

(d)Intrarea in posesia premiilor

Premiile, oferite prin tragere la sorti, vor fi expediate castigatorilor prin curierat cu confirmare de primirein maxim 10zile lucratoare-de la data furnizarii de catre acestia a datelor necesare livrarii. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizatenu atrage raspunderea Organizatorului sau împuternicitului, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

(e) Premii

In cadrul acestui concursvor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 5, 3 premii, specificate in Art.5. (b) a caror valoare totala este de 2,000 lei,cu TVA inclus.

Niciunul dintre premiilea cestui concursnu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia, cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

Premiile neacordate vor ramane la dispozitia Organizatorului

Art. 5. –Taxe si impozite

Premiile cu valoare de peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut, declarant si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare

Art. 6. Litigii si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Participanti, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii

Art.7. Angajamente, Confidentialitatea Datelor

(1) Prin inscrierea in concurs, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

(2) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 2016/679 privind Protectia Persoanelor Fizice in ceea ce priveste Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, precum si orice alte dispozitii referitoare la protectia datelor cu caracter personal. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 aprezentului Regulament.

Art. 8. Responsabilitate

(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.
(2) Organizatorul si partile implicate in acest Concurs nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
(3) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre participant (intrerupereasursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
(4) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante necesare pentru livrarea premiilor (numele, prenumele, adresa completa si numarul de telefon mobil).
(5) Organizatorul si partile implicate in aceasta Concurs nu isi asuma raspunderea pentru participantii care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a concursului

Art. 9. Incetarea / Intreruperea concursului.Forta majora

(1) Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie, pune pe acesta din urma, in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
(2) Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzice total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire vafi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 alin. 2 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

„1 iunie, Ziua Internațională a Copilului”

(“Concurs”)

-Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1.Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul
In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
S.C. LABORATOARELE FARES BIOVITAL S.R.L.,.avand sediul social în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, inregistrată sub nr. J20/467/2000, cod unic de inregistrare RO13271346, operator de date cu caracter personal nr 27002(denumita in continuare „Operatorul”).
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: [email protected]
2.Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului
In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
· nume;
· prenume;
· numar de telefon;
· adresa de livrare.
3.Scopul procesariiDatele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Concursului;

(ii) desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;
(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului;
1. Temeiul juridic al prelucrarii
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.
5.Destinatarii datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor, Subimputernicitilor ai Operatorului S.C. LABORATOARELE FARES BIOVITAL S.R.Lsi Firmei de curierat, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
6.Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Concursului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Concurs.

7.Drepturile persoanelor vizateIn vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Desemnarea castigatorilor Concursului se va face atat prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal cat si prin interventie umana, reprezentata de juriul imputernicit pentru desemnarea castigatorului marelui premiu.Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail [email protected]

8.Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fiprelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9.Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, operata de catre Imputernicit, in scopulparticiparii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

10.Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi anuntata, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost instiintati cu privire la Regulament.

11.Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.