facebook-page-view
Discută cu
medicul Fares
Mai multe produse
No products were found.
Publicat la: 2020-12-01
Vizualizari: 1124
Comentarii: 0

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare
„Beneficiază de 25% reducere la Siropul Plantusin R8”

Perioada: 02.12.2020

Art. 1 – Organizatorul Campaniei:
(1) Campania „Beneficiază de 25% reducere la Siropul Plantusin R8”, denumita in continuare "Campanie", este organizata de catre S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L., cu sediul în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, inregistrată sub nr. J20/467/2000, cod unic de inregistrare RO13271346, denumită în cele ce urmează „Organizator”.
(2) Este o campania publicitara la vanzarea promotionala cu reducere procentuala la produsul sirop Plantusin R8 250 ml. Si se desfasoara exclusiv pe site-ul www.fares.ro.
(3) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte in totalitate termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).
(4) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibile pe www.fares.ro, fiind disponibil in mod public si gratuit oricarui participant, incepand cu data de 02.12.2020.
Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora pe www.fares.ro.

Art. 2 - Dreptul de participare
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani, cu domiciliul sau resedinta in Romania (“Participantii”) si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
(2) Participarea la aceasta campanie implica acordul expres si neechivoc, cunoasterea si acceptarea neconditionata a termenilor prezentului Regulament de catre toti Participantii la concurs.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde orice act si/sau fapt care, in opinia sa rezonabila, este in masura sa inlature orice tentativa de frauda, dar fara a se limita la restrictionarea accesului de a participa la aceasta campanie.

Art 3 – Durata campaniei si aria de desfasurare
(1) Campania „Beneficiază de 25% reducere la Siropul Plantusin R8” va incepe la data de 02.12.2020 ora 00:00 si se va incheia la data 02.12.2020 ora 23:59.

(2) In situatia in care Organizatorii decid oricand sa modifice durata concursului, acest fapt va fi adus in prealabil la cunostinta publica.

Art. 4. Mecanismul Campaniei:
(1) Campanie se refera doar la produsul sirop PLANTUSIN R8 250 ml cumparat de pe site-ul www.fares.ro si este valabila numai in limita stocului disponibil;
(2) Cumparatorul va beneficia de un discount de 25 % din pretul produsului sirop PLANTUSIN R8 250 ml
(3) Pe o comanda se pot achizitiona maxim 2 buc sirop Plantusin R8 250 ml cu discount de 25%/ produs.

Art.5 - Confidentialitatea Datelor

(2) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 2016/679 privind Protectia Persoanelor Fizice in ceea ce priveste Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, precum si orice alte dispozitii referitoare la protectia datelor cu caracter personal. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Art. 6 - Responsabilitate
(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.
(2) Organizatorul si partile implicate in aceasta campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
(3) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
(4) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicatiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante necesare pentru livrarea premiilor (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 7 - Incetarea / Intreruperea. Forta majora
(1) Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie, pune pe acesta din urma, in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
S.C. S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L, avand sediul social în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, inregistrată sub nr. J20/467/2000, cod unic de inregistrare RO RO13271346, "Operatorul"),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: [email protected]

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul campaniei
In cadrul campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
· nume;
· prenume;
· numar de telefon;
· adresa de livrare.

3. Scopul procesarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in vederea:
(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

4. Temeiul juridic al prelucrarii
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor, Subimputernicitilor ai Operatorului, Firmei de curierat/Posta, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea campaniei.
Datele cu caracter personal vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata campaniei, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail [email protected].

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal . Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi anuntata, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost instiintati cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi
Datele personale vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

ORGANIZATOR,
S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L
DIRECTOR
ec. NICOLETA DARAMUS

Fares Separator Left
Fares Separator
Fares Separator Right
ADAUGĂ COMENTARIU
Leave a Reply

Brandurile Fares

Consimțământ pentru cookie-uri