×
x
RĂMÂI CONECTAT!
Lasă-ne adresa de mail şi află noutaţile Fares!

REGULAMENTUL CAMPANIEI ONLINE “1 comandă online = 1 arbore plantat”

REGULAMENTUL CAMPANIEI ONLINE

“1 comandă online = 1 arbore plantat”

Organizată de S.C. Fares Biovital Online S.R.L. prin intermediul Transylmagica

(perioada: 1.01.2021 – 1.01.2027)

Art. 1 – Organizatorul

1.1.      Organizatorul campaniei online “1 comandă online = 1 arbore plantat” este S.C. Fares Biovital Online S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Orastie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J20/467/2000, cod unic de inmatriculare RO13271346, avand numar de operator de date cu caracter personal  27002. Campania se deruleaza prin intermediul SC Transylmagica SRL, cu sediul in Miercurea Ciuc, str. Patinoarului, nr.10 B, apt. 9, avand CUI 41009473, si numar de inregistrare la registrul comertului J 19/369/2019, in calitate de partener in cadrul acestei campanii.

1.2.     In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator, in calitate de imputernicit.

1.3.     Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.4.     Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

                  Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei Online

 

2.1. Campania este organizata si desfasurata in mediul online, pe site-ul fares.ro, în perioada 1.01.2021– 01.01.2027.

 

Art. 3 –  Regulamentul oficial al Campaniei

 

 • Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
 • in format electronic, prin accesarea website-ului fares.ro.
  • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul fares.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Art. 4 – Dreptul de participare

 

 

 • Se poate inscrie in vederea participarii in aceasta campanie online orice persoana fizica ce efectueaza o comanda online de pe site-ul fares.ro, indiferent de valoarea acesteia. Pentru orice comanda online plasata pe site, se garanteaza plantarea unui arbore de catre Transylmagica, in cadrul proiectelor de reconstructie ecologica.

Puieții vor fi plantați în cadrul următoarelor proiecte :

 1. Restaurarea pădurilor doborâte de vânt în Munții Hășmaș

Locație: https://goo.gl/maps/Re1k1HEBJaoUQ2mz9

 

În parteneriat cu Administrația Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș.

Plantăm păduri mixte de foioase cu rășinoase: fag (Fagus sylvatica), brad (Abies alba) (specii de arbori care dezvolt rădăcini pivotante) și molid (Picea abies) în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș cu scopul de a crește rezistența arboretelor față de efectele schimbărilor climatice.

Puieții vor fi plantați în interiorul zonelor protejate, arboretele formate vor asigura habitat pentru fauna ultimilor păduri sălbatice din Europa.

Perioadă de plantare: toamnă (început de noiembrie) – primăvară (martie-aprilie)

Toamna vom planta puieți de molid (Picea abies) cu rădăcină protejată, primăvara plantăm toate cele trei specii: molid (Picea abies), brad (Abies alba) și fag (Fagus sylvatica).

 1. Reintroducerea stejarilor în depresiunea ciucului

https://goo.gl/maps/HESVnSAst6APWGR87

Am inițiat reintroducerea stejarului (Quercus robur) și gorunului (Quercus petraea) în Depresiunea Ciucului dispărute de aici în secolul XVII-lea. Până în secolul XVII-lea gorunetele și stejăretele erau răspândite aici dar au dispărut din cauze antropice.

După creșterea arborilor micile arborete de stejar plantați vor funcționa ca zone ecologice intermediare (stepping stones): propagulele ( ghindele) arborilor plantați vor fi răspândiți de păsări, recolonizând încet terenurile agricole părăsite din apropiere.

Perioadă de plantare: toamnă (început de noiembrie) – primăvară (martie-aprilie)

 1. Reconstrucția ecologică prin reîmpădurire a unei suprafețe de teren pe sol argilos în comuna Râu de Mori (Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului)

Locație: https://goo.gl/maps/vNgwBXLTGwChkeZU9

În parteneriat cu Primăria Comunei Râu de Mori.

În anul 1975 s-a început amenajarea hidroenergetică Râul Mare–Retezat, având ca element principal barajul Gura Apelor. Aceasta este amplasat la confluența râurilor Lăpușnicul Mare, Lăpușnicul Mic și râul Șes, în locul numit Gura Apelor, situat la 45 km de orașul Hațeg. De fapt, este cel mai mare baraj de anrocamente și miez de argilă din Europa.

Vom planta pe locul de extragere al argilei folosite pentru construirea acestui baraj.

Dorim să creăm plantație experimentală folosind specii native de arbori pioneri care va evidenția speciile native potrivite pentru reîmpădurirea suprafețelor degradate.

Speciile pe care vom planta: Anin verde (Alnus viridis), mesteacăn (Betula pendula), pin de pădure (Pinus sylvestris).

 

 • Nu pot participa in Campanie urmatoarele categorii de persoane:
 • anga­jatii grupului de firme Fares (Laboratoarele Fares Biovital, Fares Biovital Online, Fares Drinks, Fares SA, Fares Trading) si ai distribuitorilor acesteia.

De asemenea, membrii familiilor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa in Campanie.

 

Art. 5 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

 

5.1. Conditii privind participarea in cadrul campaniei online

5.2. Se poate inscrie in aceasta campanie, orice persoana fizica ce efectueaza o comanda online, pe site-ul fares.ro. Pentru orice comanda online, plasata pe site, se garanteaza plantarea unui arbore de catre Transylmagica, in cadrul proiectelor de reconstructie ecologica detaliate mai sus.

 • In fiecare comanda trimisa, fiecare client va primi un cartonas pe care se va regasi un cod al puietului ce urmeaza a fi plantat si un cod QR.
 • Prin intermediul codului QR, clientul va ajunge intr-un landing page dedicat: https://fares.ro/planteaza unde isi va putea inregistra codul puietului primit si isi va alege proiectul de plantare.
 • Ulterior, dupa inregistrarea codului puietului, fiecare client va primi 4 informari periodice/ anuale privind plantarea puietului, precum si fotografii realizate in timpul actiunilor de plantare.

 

 

Art 6 – Limitarea raspunderii

 

6.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

6.2.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia organizatoului este definitiva.

6.3.Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula inscrierea in cadrul acestei campanii online).

6.4.Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.

 

Art. 7 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

7.1. Prin inscrierea si participarea in Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Fares Biovital Online S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inregistrarea si validarea participantilor in cadrul campaniei online, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori. Prin bifarea casutei corespunzatoare, participantii isi pot da acordul sa primeasca din partea S.C. Fares Biovital Online S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) informatii cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Fares Biovital Online S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 27002 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea 677/2001”). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

7.2.Prin inscrierea la aceasta Campanie online, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata catre Fares Biovital Online S.R.L., Orastie, jud. Hunedoara Str. Plantelor nr.50, o data pe an, in mod gratuit, S.C. Fares Biovital Online S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Fares Biovital Online S.R.L va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

7.3. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

7.4. Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:

 • Numar de telefon, nume, prenume, adresa de e-mail.
  • Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 • La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi in Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Orastie, jud. Hunedoara, str Plantelor, nr 50, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 • Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.
 • Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

 

Art. 8 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

 

8.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

8.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

 

Art. 9 – Litigii

 

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite in scris, prin e-mail, pe adresa: [email protected]. Organizatorul se obliga sa raspunda reclamatiilor primite, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora.

 

Art. 10 –  Alte Clauze

 

10.1. Deciziile Organizatorului privind campania online sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

10.2.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

ACT ADITIONAL

16.03.2022 Act Aditional nr 1. la REGULAMENTUL CAMPANIEI ONLINE “1 comandă online = 1 arbore plantat”