facebook-page-view
Mai multe produse
No products were found.
Fares Separator Left
Fares Separator
Fares Separator Right

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“In natura gasim solutii eficiente in lupta cu stresul si virusii.

Fares ti le ofera ca premii!”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

 • Campania “In natura gasim solutii eficIente in lupta cu stresul si virusii. Fares ti le ofera ca premii!” este organizată de către S.C. Laboratoarele Fares Bio Vital S.R.L., cu sediul în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, înregistrată sub nr. J20/467/2000, cod unic de înregistrare RO13271346, operator de date cu caracter personal nr 27002, denumită în cele ce urmează „Organizator”.
 • Campania “In natura gasim solutii eficIente in lupta cu stresul si virusii. Fares ti le ofera ca premii!” (denumita în continuare „Campania”) este implementă în locațiile participante prin intermediul S.C. Fares Trading SRL, cu sediul în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, înregistrată sub J20/871/1999, cod unic de înregistrare RO12515795, denumită în cele ce urmează “Distribuitor”.

 

SECTIUNEA 2. INFORMAREA PUBLICULUI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

2.1. Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare în vigoare la data întocmirii prezentului Regulament.

2.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulament”), acesta fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin întocmirea de acte adiționale la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificari să intre în vigoare de la data publicării pe site-ul www.fares.ro a actelor adiționale ce conțin aceste modificari.

2.3. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta și vor fi interpretate împreună cu acesta.

2.4. La Campanie poate participa orice persoană fizică, cetățean român sau rezident în România, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei care, pe intreaga perioadă a Campaniei, achiziționează produse Fares în valoare de 40 lei pe un singur bon fiscal din farmacii, drogherii și magazine naturiste participante la campanie (denumite în continuare “Locații participante”).

2.5. În baza bonului fiscal în valoare de 40 lei pentru produse Fares se oferă taloane răzuibile de catre personalul din Locațiile participante. Produsele Fares în valoare de 40 lei trebuie să fie pe un singur bon fiscal.

2.6. Nu pot participa la Campanie și nu vor putea primi premii: angajații organizatorului, angajații distribuitorului, soțul/soția sau rudele de gradul I ale acestora, angajații Farmaciilor sau Magazinelor naturiste.

 

 

SECTIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE

 

3.1. La Campanie participă toate produsele din portofoliul Fares.

 

 SECTIUNEA 4. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 

4.1. Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

4.2. În Farmaciile/Magazinele Naturiste partenere în cadrul Campaniei vor fi instalate materialele de campanie (poster, prisma, etc).

4.3. Campania va începe la data de 01.08.2020 (ora 00:00:00 -ora Romaniei), și se va încheia la data de 31.08.2020 (ora 23:59:59- ora României).

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de încheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării actului adițional.

4.5. Înregistrarea în Campanie prin mecanismul descris la Secțiunea 7, de mai jos, se poate face exclusiv în perioada cuprinsă între 01.08.2020 ora 00:00:00, ora României și 31.08.2020 ora 23:59:59, ora României.

 

SECTIUNEA 5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

Prin înscrierea la Campanie, Participanții și-au dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt de acord cu prevederile Regulamentului.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr.190 / 18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Datele personale ale Participanților sunt stocate numai pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr.190 / 18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

 • dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
 • dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 • dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 • dreptul de a fi informat cu privire la datele de contact privind protecția datelor: [email protected]

 

Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr.190 / 18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Datele personale ale Participanților sunt stocate numai pe durata Campaniei.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

 

6.1. Organizatorul va oferi următoarele premii:

1720 buc x Biosept Plus comprimate

1720 buc x Biosept Gel de maini

860 buc x Biosept Nazal

1720 buc x Distonoplant 60 capsule

5160 buc x Antistres ceai doza

6020 buc x Relaxare ceai doza

 

6.2. Valoarea totală a premiilor oferite de Organizator pentru Locațiile participante este: 178,364 lei, inclusiv TVA.

6.3. Organizatorul oferă în total 17,200 de premii. Numărul total al premiilor acordate poate varia în funcție de numărul Locațiilor care se vor înscrie în Campanie. Premiile neacordate vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

6.4. Fiecare Locație participantă va acorda în numele Organizatorului premii pentru taloanele răzuibile. Premiile se acordă pe loc. Toate taloanele răzuibile sunt câștigătoare.

6.5. Bonurile fiscale la această Campanie sunt bonurile emise în perioada 01.08.2020 ora 00:00:00, ora României și 31.08.2020 ora 23:59:59, ora României.

6.6. Fiecare locație va primi, în baza unui aviz, începând cu data de 01.08.2020 premiile oferite de Organizator prin intermediul reprezentanților Distribuitorului din teren.

 

6.7. Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia costului de achiziționare a Produselor Fares.

6.8. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

6.9. Premiile nerevendicate vor fi ridicate de către echipa Distribuitorului din locațiile participante, în baza unui poces verbal de primire-predare și vor fi returnate Organizatorului, la sediul acestuia.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

 

7.1. În perioada 01.08.2020 – 31.08.2020 în Locațiile participante vor fi expuse în loc vizibil și accesibil publicului larg materialele promoționale ale campaniei. Acestea sunt: taloane răzuibile, postere și prisme.

7.2. Pentru a putea participa la Campanie, o persoană trebuie să cumpere produse Fares în valoare de 40 lei pe un singur bon fiscal, în perioada 01.08.2020 – 31.08.2020 din oricare dintre locațiile participante.

7.3. Persoana, denumită în continuare „Participant”, care achiziționează în perioada Campaniei produse Fares în valoare de 40 lei, va primi din Farmacii/Magazinele naturiste care participă la campanie  un talon răzuibil ( denumit în continuare „talon”).

7.4. Locațiile participante nu vor acorda taloane răzuibile de participare dacă valoarea bonului fiscal este sub valoarea de 40 lei.

7.5. Vor fi considerate valide doar bonurile fiscale aferente cumpărăturilor efectuate în perioada desfășurării Campaniei.

7.6. Toate taloanele răzuibile sunt câștigătoare.

7.7. În baza bonului fiscal Participantul va putea alege un talon răzuibil de la Locația participantă. Participantul va primi din partea Locației participante premiul menționat pe talon și va preda bonul fiscal. Bonul fiscal se va capsa de talonul răzuibil. Participantul va semna procesul verbal de primire a premiului.  Bonul fiscal capsat de talonul răzuibil împreună cu procesul verbal de predare-primire semnat de Participant, vor fi ridicate de Organizator la sfârșitul Campaniei.

7.7. Avizul de predare – primire a premiilor și materialelor de campanie reprezintă acordul de participare al Locației în cadrul Campaniei organizată de Organizator. Prin intermediul avizului Locația se obligă să ofere aceste premii Participanților.

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR

 

8.1. Câștigătorii vor fi desemnați pe loc. Pe fiecare talon răzuibil este indicat premiul care va fi oferit de către Locația participantă. Un talon răzuibil dă dreptul la primirea unui singur premiu.

8.2. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor și nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

8.3. La predarea premiului se va completa de către Câștigător, împreuna cu personalul din Locația participantă, un proces verbal de predare-primire a premiului, ce va cuprinde: premiul câștigat, data primirii premiului și semnătura acestuia.

8.4. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamații din partea câștigătorilor după punerea acestora în posesia premiilor.

8.5. Organizatorul își asumă răspunderea pentru calitatea produselor acordate ca premii în această Campanie.

 

 

SECTIUNEA 9. TERMINOLOGIE

 

9.1. În prezentul Regulament, în afara noţiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii şi expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificaţie:

 1. a) „Forţa majoră” – reprezintă orice eveniment ori altă cauză exterioară, independentă de voinţa Participanţilor sau a Organizatorului, neimputabilă acestora şi care nu poate fi, în mod absolut, prevăzută, controlată ori depăşită de către aceştia, şi care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare ori la întârzierea executării prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forţă majoră, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre următoarele circumstanţe: război, anarhie, acte de terorism, război civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundaţii, perturbări ale traficului aerian sau de altă natură, restricţii de călătorie în ţară sau în străinătate şi alte fenomene meteorologice adverse, confiscări sau orice alte acţiuni ale instituţiilor publice.
 2. b) „Mecanismul Campaniei” – reprezintă mecanismul de desfăsurare a Campaniei, astfel cum este acesta descris la Sectiunea 7 din prezentul Regulament;
 3. c) „Organizatorul” – este compania Laboratoarele Fares Bio Vital S.R.L, identificat conform secţiunii 1 de mai sus şi având atribuţii în Campanie stabilite prin prezentul Regulament;
 4. e) „Participanţii” – toate persoanele fizice cetăţeni români, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei, care îndeplinesc condiţiile menţionate în secţiunea 2 de mai sus;
 5. f) „Premiile Campaniei” – reprezintă produsele descrise la sectiunea 6.1. din prezentul Regulament;
 6. g) „Campanie” – reprezintă acest program care se va desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament.
 7. h) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele şi actele adiţionale ulterioare care fac parte din acesta.
 8. i) “Distribuitor” – este compania Fares Trading SRL, identificat conform sectiunii 1 de mai sus si avand atributii in Campanie stabilite prin prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

10.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit accesând pagina de web www.fares.ro. Participarea la această Campanie implică obligativitatea însușirii conținutului și implicit a respectării prevederilor prezentului Regulament.

10.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de oprire a Campaniei în orice moment al acesteia şi/sau dreptul de a schimba regulile de participare, obligându-se totodată să facă publică hotărârea în acest sens, în condiţiile secţiunii 2. de mai sus.

 

SECTIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

 

11.1. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia costului de achizitionare de 40 lei a produselor Fares.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

 

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de Judecătoria Orăștie.

 

SECTIUNEA 13.  RESPONSABILITATE

 

13.1. Prin participarea la Campanie, toți Participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a Participanților și eventualilor câștigători.

13.2. Organizatorul și Locațiile participante implicate în organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

13.3. Organizatorul Campaniei și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

–  Completarea proceselor verbale de predare a premiilor ce conțin datele incomplete, inexacte sau incorecte;

– Pierderile bonurilor fiscale, generate de condiții independente de voința Organizatorului;

– Întreruperile de program/disfunctionalitățile neanunțate ale locațiilor participante;

13.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoara Campania. Periodic un reprezentant al Organizatorului poate merge în Locațiile participante pentru a verifica desfășurarea campanie.

13.5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în scop de prevenire sau sancționare a oricărui caz de fraudă, abuz, tentativă de fraudă sau abuz sau orice alte activități care ar putea afecta desfășurarea, imaginea sau costurile acestei Campanii în condițiile prevăzute de Regulament sau care ar putea duce la încalcarea drepturilor terților.

13.6. Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea.

13.7. Participantul este responsabil în intregime pentru corectitudinea informațiilor înscrise în procesul verbal de primire a premiului.

13.8. Organizatorul nu își asumă nicio raspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu. Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-și nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta.

13.9. Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la sfarsitul zilei de 15.09.2020. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Toate contestațiile vor fi trimise prin poștă sau curier către Organizator, la adresele menționate la Art. 1 sau la adresa de e-mail [email protected]. Contestațiile se vor soluționa de către Organizator, ale cărui decizii sunt definitive. În cazul în care contestatarul va fi nemulțumit de decizie, acesta se poate adresa Judecătoriei Orăștie, în condițiile legii.

 

SECTIUNE 14. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

 

14.1. Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a continua campania, după anunțarea prealabilă a publicului.

SECTIUNEA 15. FORȚA MAJORĂ

 

15.1. În cazul apariţiei unui caz de Forţă Majoră în înţelesul noţiunii de la art. 9.1. a) din prezentul Regulament, dacă o situaţie de Forţă Majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

15.2. Dacă invocă Forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice Participanţilor existenţa acesteia în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariţia respectivului caz de Forţă Majoră.

 

SECTIUNEA 16. ALTE CLAUZE

 

17.1. Decizia Organizatorului în orice privință este finală și legală pentru toți participanții.

17.2. Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul oficial al campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți, prin intermediul locațiilor participante.

17.3. Prezentul Regulament se completează cu o procedură internă de distribuție și implementare a campaniei în locațiile participante, între Organizatori și Distribuitor.

 

ACT ADITIONAL nr. 1/31.08.2020

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „ IN NATURA GASIM SOLUTII EFICIENTE IN LUPTA CU STRESUL SI VIRUSII. FARES TI LE OFERA CA PREMII.”

Incheiere de autentificare nr. 39 / 10.08.2020

Organizatorul :

S.C.” LABORATOARELE FARES BIO VITAL „ SRL cu sediul in Orastie str Plantelor nr. 50 jud Hunedoara, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Hunedoara sub nr. J 20/467/2000, CUI RO 13271346;

intentioneaza sa prelungeasca Campania „ IN NATURA GASIM SOLUTII EFICIENTE IN LUPTA CU STRESUL SI VIRUSII. FARES TI LE OFERA CA PREMII, pentru perioada 01. 09.2020 – 15.09.2020.

Ca urmare Regulamentul Campaniei se modifica dupa cum urmeaza:

Pct 4.3 se modifica astfel: Campania va incepe la data de 01.08.2020 ora 00.00 si se va incheia la data de 15.09.2020 ora 23.59, ora Romaniei.

Pct 6.5 se modifica astfel: Bonurile fiscale la aceasta Campanie sunt bonurile emise in perioada 01.08.2020 – 15.09.2020 ora 23.59, ora Romaniei.

Pct 7.1. se modifica astfel: in perioada 01.08.2020 – 15.09.2020 in locatiile participante vor fi expuse in loc vizibil si accesibil publicului larg materialele promotionale ale campaniei. Acestea sunt : taloane razuibile, postere si prisme.

Pct 7.2. se modifica astfel: pentru a putea participa la campanie, o persoana trebuie sa cumpere produse Fares in valoare de 40 lei pe un singur bon fiscal, in perioada 01.08.2020 – 15.09.2020 din oricare dintre locatiile participante.

Restul clauzelor din Regulamentul Campaniei raman aceleasi.

 

                                                                        ORGANIZATOR

                                                S.C.” LABORATOARELE FARES BIO VITAL „ SRL

 

Vezi varianta autentificata legal.

 

Brandurile Fares

Consimțământ pentru cookie-uri